logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-2561
เรื่อง
จัดซื้อรถลากจูง 10 ล้อ ติดไฮดรอลิคเครน พร้อมรถกึ่งพ่วง (Flat bed) (รถลากจูง 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 28.5 ตัน-เมตร พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบพื้นราบ (3 เพลา) ระวางบรรทุกไม่ต่ำกว่า 30 ตัน (Flat bed)) จำนวน 7 คัน
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
119,914,900.00 บาท
วันที่ประกาศ
23/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905324
โทรสาร
025915401
ผู้บันทึกข้อมูล
พัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-2561.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคา กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-2561ร่างเอกสารประกวดราคา กฟภ.กจต.ป(รซ)-008-25611.pdf
3ประกาศประกาศ.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น