รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: กกค.ก.1(B)-ผยค.-001/2561
เรื่อง: ขอจ้างงานเช่ารถ 3 ประเภท ประจำปี 2561-2566
รายละเอียด เช่ารถยานพาหนะปี 2561-2566 จำนวน 3 ประเภท รวมทั้งสิ้น 52 คัน ดังนี้ 1.แวนตรวจการ 8 คัน 2.Double Cab 43 คัน 3.รถยนต์ตู้ 1 คัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 55,558,680.00 บาท
วันที่ประกาศ: 22/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 27/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส:
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 46 ม.6 ถ.สาเอเซีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 โทรศัพท์:  035-241702 ต่อ10173         โทรสาร: 035-323656
ผู้ทำการบันทึก: สมชาย ผดุงฤกษ์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างเอกสาร TOR เช่ายานพาหนะ จำนวน 52 คันTOR เช่ารถ.pdf
2ราคากลางตารางราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น