logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 85,000 เมตร
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 33 เควี 1x185 ต.มม. จำนวน 85,000 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,281,400.00 บาท
วันที่ประกาศ
01/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
04/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา
e-mail
parinya.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
59/27 ถนนยะลา-ปัตตานี ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์
073-262713
โทรสาร
073-262714
ผู้บันทึกข้อมูล
ปริญญา ชัมพูชนะ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1สเปค RCBL-038/2560RCBL-038-2560.pdf
2หลักเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนนสาย.pdf
3เงื่อนไขประกอบการจัดซื้อเงื่อนไขเพิ่มเติม.pdf
4ตารางราคากลางตารางราคากลาง.pdf
5Addendum_Lab.PDF
6Addendum_Time.PDF
7Addendum_Type test.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น