logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
62077345222
เรื่อง
จ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล., บ่อพัก คสล., รางระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.เพชรบุรี
รายละเอียด
ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ, ผนังกันดิน, ถนน-ลาน คสล., บ่อพัก คสล., รางระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ เมตร (ฝาปิดเหล็ก) และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่ กฟจ.เพชรบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,249,443.20 บาท
วันที่ประกาศ
22/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/12/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
e-mail
tommarat.saw@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
360 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-425502 426214
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ถมรัตน์ สวัสดิมงคล
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น