รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: น.3อน.(บห.)ซ.(Eb)01/2561
เรื่อง: จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
รายละเอียด จัดซื้อผลิตภํณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน3,4),คชฟ.3และ คขก.1 จำนวน 14 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 7,702,499.86 บาท
วันที่ประกาศ: 15/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 18/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: soawakon.niy@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 5/4 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
 โทรศัพท์:  056-512027         โทรสาร: 056-513036
ผู้ทำการบันทึก: เสาวคนธ์ นิยมะจันทร์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1)เสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐,๑๔.๓๐ เมตร.pdf
2เสา คอร.ขนาด ๘.๐๐,๙.๐๐,๑๒.๐๐ เมตร.pdf
3เสาตอม่อ คอร. ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐,๐.๓๖x๐.๓๖x๔.๕๐,๕.๕๐,๐.๔๑x๐.๔๑x๕.๕๐ เมตร.pdf
4เสาตอม่อ คอร..pdf
5คอน คอร.สปัน ๐.๑๐x๐.๑๐x๑.๕๐,๒.๕๐,ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒X๒.๐๐,๒.๕๐ เมตร.pdf
6คอน คอร.สปัน.pdf
7ร่างขอบเขตของงาน.pdf
8ตารางวงเงินผลิตภัณฑ์คอนกรีต.pdf
9สมอบก ขนาด ๐.๔๕x๐.๔๕x๐.๑๕ เมตร.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น