logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3อน.(บห.)ซ.(Eb)01/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภํณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1(แผน3,4),คชฟ.3และ คขก.1 จำนวน 14 รายการ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,702,499.86 บาท
วันที่ประกาศ
15/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
soawakon.niy@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
5/4 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี
โทรศัพท์
056-512027
โทรสาร
056-513036
ผู้บันทึกข้อมูล
เสาวคนธ์ นิยมะจันทร์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น