logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-LBP-ฉ.2/001/2561
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เริ่มจ้าง 1 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม2562 ของ กฟฉ.2
รายละเอียด
การจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เริ่มจ้าง 1 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม2562 ของ กฟฉ.2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
473,020,522.62 บาท
วันที่ประกาศ
08/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าเขต 2(อุบลราชธานี) ภาค 2
e-mail
mukda.bun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-242434-6 ต่อ 10326-7
โทรสาร
045-266285
ผู้บันทึกข้อมูล
มุกดา บุญงาม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น