รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-LBP-ฉ.2/001/2561
เรื่อง: ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า เริ่มจ้าง 1 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม2562 ของ กฟฉ.2
รายละเอียด การจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เริ่มจ้าง 1 กรกฎาคม 2561-31 ธันวาคม2562 ของ กฟฉ.2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 473,020,522.62 บาท
วันที่ประกาศ: 08/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 13/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าเขต 2(อุบลราชธานี) ภาค 2
อีเมล์แอดเดรส: mukda.bun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์:  045-242434-6 ต่อ 10326-7         โทรสาร: 045-266285
ผู้ทำการบันทึก: มุกดา บุญงาม
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
11.ประกาศราคากลาง.pdf
22.tor.PDF
33.ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
4ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น