logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
C3IAHชช.005/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (ปรีฟอร์ม) จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ครั้งที่ 2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,899,314.25 บาท
วันที่ประกาศ
25/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
e-mail
sopita.cha@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
9/1 หมู่ 1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์
โทรศัพท์: 034-339140 ต่อ 10326-10328
โทรสาร
โทรสาร: 034-332926
ผู้บันทึกข้อมูล
โสภิตา ใช้บางยาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศประกวดราคา.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดspecชช005_2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น