logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,753,015.35 บาท
วันที่ประกาศ
25/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
ผจซ.กบญ.(น1)
e-mail
narichat.rit@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-266419
โทรสาร
053-266419
ผู้บันทึกข้อมูล
นริฉัตร ฤทธิ์แรงกล้า

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาเลขที่ น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561ร่าง TOR น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)(e-bid)17-2561.zip
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป