logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-TSDP9.2-3.10/2561
เรื่อง
การจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
196,855,392.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
29/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กจส.
e-mail
spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
025905837
โทรสาร
025905855
ผู้บันทึกข้อมูล
กัญญา โชตอนันต์กูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR.rar
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น