รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: PEA-TSDP9.2-3.10/2561
เรื่อง: การจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 4
รายละเอียด ประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 196,855,392.00 บาท
วันที่ประกาศ: 26/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 29/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กจส.
อีเมล์แอดเดรส: spm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์:  025905837         โทรสาร: 025905855
ผู้ทำการบันทึก: กัญญา โชตอนันต์กูล
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่าง TOR.rar
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น