logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(EB)-003-2562
เรื่อง
จัดซื้ออุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ในการซ่อมแซม สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ 115 kV ช่วงขนอม-เกาะสมุย (วงจร 2) กรณีฉุกเฉิน
รายละเอียด
1. Splicing kit for UG 115 kV 1x300 sq.mm. จำนวน 7 ชุด 2. สายเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 kV ขนาด 300 sq.mm. ชนิดผิว Jacket เคลือบ Semi-Conductive layer จำนวน 500 เมตร 3. ชุดต่อสายเคเบิล Sea to Land Joint สำหรับใช้ต่อสายเคเบิล ขนาด 240 sq.mm. กับ 300 sq.mm. จำนวน 7 ชุด 4. GIS Plug-in dry type for 115 kV 300 sq.mm. จำนวน 4 ชุด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,339,750.00 บาท
วันที่ประกาศ
16/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
e-mail
pea5466@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-5905466
โทรสาร
02-5905882
ผู้บันทึกข้อมูล
พชรพล สกุลสุธีบุตร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (เอกสารประกวดราคา)3.2 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา (TOR)_Rev.1.pdf
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 0. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง.pdf
3สเปคอุปกรณ์สำรองSpec_spare part samu editi (Final to e-GP).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น