logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2มห.(บห.)138/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 กฟจ.มห. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1. รหัส1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 500 ต้น 2. รหัส 1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 300 ต้น 3. รหัส 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 600 ต้น 4. รหัส 1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 300 ท่อน 5. รหัส 1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 100 ท่อน 6. รหัส 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน 900 ท่อน 7. รหัส 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 500 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,615,577.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.มุกดาหาร
e-mail
sompong.pal@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป กฟจ.มุกดาหาร 106 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์
042-611873,631361-3
โทรสาร
042-613030
ผู้บันทึกข้อมูล
สมพงษ์ พละพร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตารางกำหนดราคากลาง.pdf
2ร่างประกาศเชิญชวนฯ21022562ร่างประกาศเชิญชวน.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อฯ21022562ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
4ขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)ร่างขอบเขตของงาน (TOR) กฟจ.มห..pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น