logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(E)-021/2562
เรื่อง
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป กลุ่มฮาร์ดแวร์, สายไฟและอุปกรณ์ประกอบ
รายละเอียด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป กลุ่มฮาร์ดแวร์, สายไฟและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงเหนือดินของงานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ช่วง Cut & Turn [สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 1 (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าห้างฉัตร] - สถานีไฟฟ้าลำปาง 3 จังหวัดลำปาง
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,925,681.53 บาท
วันที่ประกาศ
09/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร 3 ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
0-2590-9066
โทรสาร
0-2590-9068
ผู้บันทึกข้อมูล
วิมล เสนารายณ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR-021.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น