logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.จบ.(บห).071/2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ พร้อมสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. และรางระบายน้ำ ที่ กฟจ.จันทบุรี
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ พร้อมสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. และรางระบายน้ำ ที่ กฟจ.จันทบุรี
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,349,037.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี
e-mail
nuttapon.son@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
1166 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์
039-302182
โทรสาร
039-302182
ผู้บันทึกข้อมูล
วิชยา ขุมสิน

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างร่างประกวดราคาจ้างโรงเก็บพัสดุ001.pdf
2รายละเอียดขอบเขตงานตามที่ กฟภ. กำหนด และคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆเพิ่มเติมแบบก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ กฟจ.จันทบุรี.pdf
3ราคากลาง(ปร.4)ปร.4 ทั้งหมด.pdf
4ราคากลาง(ปร.5)ปร.5001.pdf
5ราคากลาง(ปร.6)ปร.6001.pdf
6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น