logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพจ.1-18/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าแก่งคอย – บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย) จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วง สถานีไฟฟ้าแก่งคอย – บริษัทไม้อัดไทย จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย) จังหวัดสระบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ ตามแผนผังเลขที่ HA1-A1/613005 จำนวน 42 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
71,758,480.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
025905825
โทรสาร
025905004
ผู้บันทึกข้อมูล
ปารณ สันทัสนะโชค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่าง TOR ไม้อัด ครั้ง 11.TOR ไม้อัด ครั้งที่ 1.pdf
22.ที่มาราคากลาง.pdf
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะใช้ร่างประกาศ TOR ตามประกาศดังกล่าว ดำเนินการจัดหาต่อไป