logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 ปชง.(คพ.) EBD-001/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างตามโครงการ คพจ.1,คขก.2,คฟม.2,งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่ง (I.MR) ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
รายการที่ 1 - POLE 8 M. จำนวน 600 ต้น รายการที่ 2 - POLE 9 M. จำนวน 150 ต้น รายการที่ 3 - POLE 12 M. จำนวน 450 ต้น รายการที่ 4 - POLE 12.2 M. จำนวน 500 ต้น รายการที่ 5 - ANCHOR PLATE CONCRETE 550X550X150 MM. จำนวน 1,500 แผ่น รายการที่ 6 - CROSSARM 100X100X2,500 MM. จำนวน 250 ท่อน รายการที่ 7 - CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. จำนวน 900 ท่อน รายการที่ 8 - CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. จำนวน 400 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,585,840.50 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
e-mail
supatsorn.dua@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
171 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์
044-313373
โทรสาร
044-313351
ผู้บันทึกข้อมูล
สุภัสสร ดวงสว่าง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคัณลักษณะเฉพาะ กฟอ.ปากช่อง02.1 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ-ปชง.pdf
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)กฟอ.ปากช่อง07.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ EBD 001-62.ปชง.pdf
3สเปค กฟอ.ปากช่อง02.3 สเปคคอนกรีต ปชง.pdf
4เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อพัสดุ12.-7.1 - EBD07.62 - เงื่อนไข.pdf
5ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในการเสนอราคาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ12.-7.2 - EBD07.62 - แนบใหม่.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น