logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2 รอ.(บห.)618/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1, คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1-1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร 200 ต้น 2-1000010002 เสา คอร.ขนาด 9.00 เมตร 200 ต้น 3-1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 400 ต้น 4-1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 1,150 ต้น 5-1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร 400 ต้น 6-1000020400 เสา ตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50 เมตร 200 ต้น 7-1000020500 เสา ตอม่อคอร.0.41x0.41x5.50 เมตร 200 ต้น 8-1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร 876 ท่อน 9-1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด0.12x0.12x2.00 เมตร 200 ท่อน 10-1000110004คอน คอร.สปัน ขนาด0.12x0.12x2.50 เมตร 900 ท่อน 11-1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร 400 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,605,845.40 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
e-mail
anant.kum@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 308 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์
043-511456, 043-512912
โทรสาร
043-514452
ผู้บันทึกข้อมูล
อนันต์ คำบุศย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศราคากลางตาม ปปช.คอนกรีต กฟฟ.รอ.ปี 2562ราคากลาง ปปช. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ.pdf
2รวมร่างขอบเขตงานTOR+สเปคTOR+สเปค ร้อยเอ็ด.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคา งานคอนกรีต ปี 2562 ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น