logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(บ)-057-2562
เรื่อง
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
18,341,121.96 บาท
วันที่ประกาศ
08/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
11/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5307
ผู้บันทึกข้อมูล
อรทัย แสงทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสเปค-CCTV.pdf
2ราคากลางราคากลาง CCTV.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น