รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2561
เรื่อง: ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 85,886,185.41 บาท
วันที่ประกาศ: 13/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 16/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: wipawan.upp@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
 โทรศัพท์:  045-242434 ต่อ 10326-7         โทรสาร:
ผู้ทำการบันทึก: วิภาวัลย์ อุปวรรณ
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างขอบเขตงานTOR01.25611.TOR งานซื้อ01.61.pdf
2สเปค01.2561สเปค01.2561 - TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น