logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 01/2561
เรื่อง
ซื้อพัสดุรอง ปี 2561 ประเภท อุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 31 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
85,886,185.41 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
16/03/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
wipawan.upp@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อและจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์
045-242434 ต่อ 10326-7
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
วิภาวัลย์ อุปวรรณ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขตงานTOR01.25611.TOR งานซื้อ01.61.pdf
2สเปค01.2561สเปค01.2561 - TOR.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น