logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองกลุ่มประกวดราคา(Bid Group) ที่ 6 ประเภท ลวดเหล็ก จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุรองกลุ่มประกวดราคา(Bid Group) ที่ 6 ประเภท ลวดเหล็ก จำนวน 4 รายการ ประจำปี 2562 เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-015/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการเลขที่ 62027181066)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
76,297,430.70 บาท
วันที่ประกาศ
15/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อและจัดจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา
e-mail
wiraya.tho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกจัดซื้อและจัดจัดจ้าง กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา เลขที่ 3 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์
044214334-8 ต่อ 10326
โทรสาร
044214986
ผู้บันทึกข้อมูล
วิระยา ทอนขุนทด
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น