logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(บต)-004-2562
เรื่อง
จ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,475,300.00 บาท
วันที่ประกาศ
25/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
28/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ขวัญภิชา ม่านกลาง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ.pdf
2ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)ร่างเอกสาร TOR กฟภ.กจต.ป(บต)-004-2562.pdf
3ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง กฟภ.กจต.ป(บต)-004-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น