logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(E)-113/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สฟ.อุตรดิตถ์ (กฟผ.)-สฟ.ทองแสนขัน) - บริเวณ กม.128+169 ทางหลวงหมายเลข 117 จ.อุตรดิตถ์
รายละเอียด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับงานก่อสร้าง สายส่งระบบ 115 เควี Tap Line (สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุตรดิตถ์ (กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าทองแสนขัน) - บริเวณ กม.128+169 ทางหลวงหมายเลข 117 จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,147,300.79 บาท
วันที่ประกาศ
17/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
20/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10220
โทรศัพท์
025909066
โทรสาร
025909068
ผู้บันทึกข้อมูล
โสรยา ฤกษ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1113.62-tor.pdf
2ราคากลาง 113.62.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น