logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-018/2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-018/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุหลักผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 9 รายการ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) EBD-018/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
101,989,297.00 บาท
วันที่ประกาศ
22/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3
e-mail
ที่อยู่ของหน่วยงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ต้องตา เอียจะบก

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น