logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-HPS-002/2562
เรื่อง
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟถนนประเภทโคมไฟเสาสูง (High Mast) ในพื้นที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กฟภ.” มีความประสงค์จะประกวดราคางานโครงการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟถนนประเภทโคมไฟเสาสูง (High Mast) ในพื้นที่กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 177,098,400.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
177,098,400.00 บาท
วันที่ประกาศ
03/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
08/07/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน
e-mail
laksanalee.jun@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 อาคาร LED ชั้น 12 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
020096226
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
ลักษณาลี จั่นมุกดา

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคา high mast 20062562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น