รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: ปก.ก.2กบญ.(จซ.)024D/2561
เรื่อง: จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดิน จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้ดิน จำนวน 2 รายการ งานสถานีไฟฟ้าคลองขวาง 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 7,266,733.80 บาท
วันที่ประกาศ: 09/04/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 17/04/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
อีเมล์แอดเดรส: kunlanat.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 โทรศัพท์:  038-455086 ต่อ 10326         โทรสาร: 038-455280
ผู้ทำการบันทึก: กุลนาถ คงสวัสดิ์
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อร่างเอกสาร 024D.2561.pdf
2รายละเอียดสเปคตามที่ กฟภ. กำหนด และคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆเพิ่มเติมSpec 024D.2561.pdf
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปปช. 024D.2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น