logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA.NE1-LBP-01/2562
เรื่อง
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียด
จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ของ กฟฉ.1 ระยะเวลาการจ้าง 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
689,322,834.45 บาท
วันที่ประกาศ
04/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
e-mail
waratchaporn.sir@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
123 บ้านหนองหัวหมู หมู่ 5 ต.นาดี. อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์
0-4293-1188
โทรสาร
0-4293-1188
ผู้บันทึกข้อมูล
วรัชญ์พร ศิริบรรดาศักดิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11.ตารางรายละเอียดเอกสารประกวดราคา.pdf
22.แบบประกาศประกวดราคาe-bidding.pdf
33.เอกสารประกวดราคาe-bidding.pdf
44.รายละเอียดขอบเขตของงาน.pdf
55.ใบเสนอราคาe-bidding.pdf
66.สัญญาจ้าง.pdf
77.เอกสารแนบท้ายสัญญา.pdf
88.เอกสารแนบท้ายสัญญา 50-1.pdf
99.เอกสารแนบท้ายสัญญา 50-2.pdf
1010.เงื่อนไขเเพิ่มเติมประกอบสัญญา.pdf
1111.มาตรฐานเครื่องแบบปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (in&out).pdf
1212.แบบค้ำประกันการเสนอราคา.pdf
1313.แบบค้ำประกันสัญญาจ้าง.pdf
1414.แบบค้ำประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้า.pdf
1515.บทนิยามจ้าง.pdf
1616.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1.pdf
1717.บัญชีเอกสารส่วนที่ 2.pdf
1818.ใบเสนอราคาต่อหน่วย+e-bidding_กฟภ.pdf
1919.แบบหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา.pdf
2020.แบบประเมินข้อกำหนดมาตรฐานเกิน 500ล้าน.pdf
2121.ตารางแสดงวงเงินฯจ้างระบบไฟฟ้า2563-2564.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น