รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: กฟภ.กจน.ป(ช)-001-2561
เรื่อง: จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 25,145,000.00 บาท
วันที่ประกาศ: 02/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 07/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
อีเมล์แอดเดรส: aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์:  025905314         โทรสาร: 025905307
ผู้ทำการบันทึก: อรทัย แสงทอง
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1กล้องส่องหาความร้อน-ราคากลาง.pdf
2กล้องส่องหาความร้อน-สเปค.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น