logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ช)-001-2561
เรื่อง
จัดซื้อ กล้องส่องหาความร้อน
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
25,145,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
02/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
07/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
025905314
โทรสาร
025905307
ผู้บันทึกข้อมูล
อรทัย แสงทอง
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น