logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.2ศก.(บห.)448 /2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต โครงการ คพจ.1 ,คฟม.2 ประจำปี 2562 จำนวน 8 รายการ ของ กฟจ.ศก. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
1 1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร 1,000 ต้น 2 1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 1,000 ต้น 3 1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร 200 ต้น 4 1000010013 เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร 500 ต้น 5 1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร 1,000 ท่อน 6 1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร 500 ท่อน 7 1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร 1,200 ท่อน 8 1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร 250 ท่อน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
15,951,078.50 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิจังหวัดศรีสะเกษ
e-mail
pancunut.pan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 228 หมู่ 7 ถนนอุบล ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์
045-911203-6
โทรสาร
045-911202
ผู้บันทึกข้อมูล
ปัณณ์คุณัชญ์ พันธุ์เพ็ง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางคอนกรีต 25625.1ประกาศราคากลางตาม ปปช.คอนกรีต กฟฟ.ศก.ปี 2562.pdf
2ร่างขอบเขตงาน + สเปค5.1.2รวมร่าง+สเปค.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา งานคอนกรีต ปี 2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น