logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(รซ)-006-2562
เรื่อง
จัดซื้อรถบรรทุก 6 ตัน (4x2) ติดเครนพับ จำนวน 90 คัน
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
322,605,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
04/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
09/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
พัณณ์ชิตา เฉลิมอารีวงศ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือร่างขอบเขตเขตของงาน (TOR)TOR กฟภ-กฟต-ป(รซ)-006-2562.pdf
2ใบแสดงราคากลางราคากลาง กฟภ.กจต-ป(รซ)-006-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น