logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ซ.ก.2กกค.(ยค)02/2562
เรื่อง
ซื้อรถลากจูง 10 ล้อ พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low Bed) แบบ 3 เพลา กฟก.2
รายละเอียด
ซือรถลากจูง10ล้อพร้อมรถกึ่งพ่วงแบบชานต่ำ (Low Bed) แบบ 3 เพลา กฟก.2
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
10,058,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
26/07/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
02/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ
e-mail
kasem.mak@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086
โทรสาร
038-455300
ผู้บันทึกข้อมูล
เกษม มากนิคม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น