logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
อร.(ปอจ.)03/2562
เรื่อง
งานปรับปรุงรีเลย์ในสถานีไฟฟ้าชั่วคราวทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB (Moblie Substation)
รายละเอียด
ดำเนินการงานจ้างปรับปรุงรีเลย์ในสถานีไฟฟ้าชั่วคราวทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB (Moblie Substation)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
15,483,266.21 บาท
วันที่ประกาศ
13/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
18/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์
e-mail
pattarapon.wat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ อาคาร3 ชั้น3 200 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โทรศัพท์
02-590-9577
โทรสาร
02-590-9578
ผู้บันทึกข้อมูล
เกียรติกานต์ เกิดชูชื่น

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
11 ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างTOR.pdf
22 ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศ.pdf
33 ใบเเสดงราคากลางใบเเสดงราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น