logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA(S2)กกค.002/2562
เรื่อง
งานปรับปรุงที่ดิน (ถมดิน) สำหรับพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภูเก็ต 4 จังหวัดภูเก็ต
รายละเอียด
รายละเอียดแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบให้ดูในร่างประกาศ tor ของกรมบัญชีกลาง เลขที่โครงการ 62037178801 (เนื่่องจากไฟล์มี่ขนาดใหญ่
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
4,534,018.00 บาท
วันที่ประกาศ
18/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
e-mail
phongsathon.wat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
167 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์
075378430 ต่อ 10170
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
จุมพฏ ประจันพล
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น