logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ฉ.๒สดจ.(บห)465/2562
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1(คพจ.1) ,โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎร รายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) ประจำปี 2562 ของ กฟอ.สมเด็จ
รายละเอียด
1.1000010001 เสา คอร.ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 500 ต้น 2.1000010004 เสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 400 ต้น 3.1000010012 เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 700 ต้น 4.1000110001 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.10x0.10x2.50 เมตร จำนวน 600 ท่อน 5.1000110003 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.00 เมตร จำนวน 200ท่อน 6.1000110004 คอน คอร.สปัน ขนาด 0.12x0.12x2.50 เมตร จำนวน600ท่อน 7.1000040001 สมอบก ขนาด 0.55x0.55x0.15 เมตร จำนวน 200 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
9,025,771.00 บาท
วันที่ประกาศ
21/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
e-mail
thidarat.han@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ เลขที่ 414/4 หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
โทรศัพท์
043-860-155
โทรสาร
043-860-152
ผู้บันทึกข้อมูล
ธิดารัตน์ แห่งธรรม

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสดจ.pdf
2ร่างขอบเขตงาน+สเปคPdfServlet.pdf
3ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น