logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กพบ.ภส.(ป)027-2562
เรื่อง
จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำปี 2562 จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 1)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,367,535.00 บาท
วันที่ประกาศ
18/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสถานพยาบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
bank2519@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
025905237
โทรสาร
025905218
ผู้บันทึกข้อมูล
สิทธิพร เชื้อทองฮัว

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1spec กฟภ.กพบ.ภส.(ป)027-2562TOR price+per 9 รายการ.pdf
2ราคากลาง กฟภ.กพบ.ภส.(ป)027-2562ปปช ประกวดราคา.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น