รายละเอียดร่างประกาศ TOR
เลขที่ประกวดราคา: กฟภ.กจน.ป(ร)-002-2561
เรื่อง: คอนสาย แบบเหล็กฉาก 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม.
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น: 19,681,580.00 บาท
วันที่ประกาศ: 16/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์: 21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR:
อีเมล์แอดเดรส: aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน: 200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์:  025905314         โทรสาร: 025905307
ผู้ทำการบันทึก: อรทัย แสงทอง
เอกสารแนบ:
ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลด
1คอนสาย.zip
2คอนสาย-สเปค.pdf
3คอนสาย-ราคากลาง-คอนสาย.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น