logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ร)-002-2561
เรื่อง
คอนสาย แบบเหล็กฉาก 150x150x12 มม. ยาว 4,500 มม.
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,681,580.00 บาท
วันที่ประกาศ
16/05/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
21/05/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
e-mail
aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
025905314
โทรสาร
025905307
ผู้บันทึกข้อมูล
อรทัย แสงทอง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1คอนสาย.zip
2คอนสาย-สเปค.pdf
3คอนสาย-ราคากลาง-คอนสาย.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น