logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ช)-072-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
54,556,625.00 บาท
วันที่ประกาศ
24/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาในประเทศ
e-mail
aorathai.san@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เลขที่ 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
025905314
โทรสาร
025905307
ผู้บันทึกข้อมูล
พิมลวรรณ เฉลิมฤทธิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สเปคเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร.pdf
2ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลางเครื่องมือสำหรับตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น