logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561
เรื่อง
จัดซื้อสาย CU 2x6 ตร.มม. จำนวน 1,125.736 กม. และ CU 2x10 ตร.มม. จำนวน 18 กม.
รายละเอียด
(ประกาศครั้งที่ 2)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
46,554,545.26 บาท
วันที่ประกาศ
03/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
06/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดหาต่างประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
foreignprocurement@pea.co.th, fpd-pea@hotmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
0-2590-5324
โทรสาร
0-2591-5401
ผู้บันทึกข้อมูล
ชาณิดา กิตติพิทยากร

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ใบแสดงราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. กำหนดราคากลาง กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561.pdf
2ร่างขอบเขตของงาน (TOR)TOR กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561.pdf
3ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ร่างประกาศประกวดราคา กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น