logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กนพ.(วส)-001-2562
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างจ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีควบคุมการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
จ้างนิติบุคคลดำเนินการจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีควบคุมการผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการ กฟภ. ผู้บริหารและพนักงาน กฟภ.
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
7,705,070.00 บาท
วันที่ประกาศ
14/06/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/06/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองประสานนโยบายและพิธีการ
e-mail
ticketpea@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
025905166
โทรสาร
025909940
ผู้บันทึกข้อมูล
จารุรัตน์ เทศลำใย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ราคากลางpB0.pdf
2ร่างขอบเขตงานtor.pdf
3กำหนดการtentative agenda.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น