logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)030D/2562
เรื่อง
จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด
๑. ลูกถ้วยพินโพสท์ ๒๒ เควี. ชนิดทนเพาเวอร์อาร์ค จัดส่งคลังพัสดุระยอง ๑๐๓๐๐๑๐๑๐๑ จำนวน ๗,๐๐๐ ลูก ๒. ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (๕๒-๑) จัดส่งคลังพัสดุชลบุรี๑๐๓๐๐๒๐๐๐๐ จำนวน ๔,๓๒๐ ลูก ๓. ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (๕๒-๑) จัดส่งคลังพัสดุจันทบุรี๑๐๓๐๐๒๐๐๐๐ จำนวน ๖,๔๘๐ ลูก ๔. ลูกถ้วยแขวน แบบ ก. (๕๒-๑) จัดส่งคลังพัสดุฉะเชิงเทรา ๑๐๓๐๐๒๐๐๐๐ จำนวน ๗,๒๐๐ ลูก
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
13,003,710.00 บาท
วันที่ประกาศ
20/02/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
25/02/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2ภาคกลาง ชลบุรี
e-mail
sasinoot.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
ศศินุช ก๋งเอี่ยม
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น