logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
N2.EB(จซ.)-10-2562
เรื่อง
จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน จำนวน 2 รายการ
รายละเอียด
๑. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๒ Cable, overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core, PVC insulation, ๗๕๐ V, ๗๐o C, nominal cross-sectonal area ๕๐ mm๒ จำนวน ๓๙๐,๐๐๐ เมตร ๒. รหัสพัสดุ ๑๐๒๐๐๗๐๐๐๔ Cable, overhead line, compact stranded aluminium conductor, single-core, PVC insulation, ๗๕๐ V, ๗๐o C, nominal cross-sectonal area ๙๕ mm๒ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ เมตร
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,709,400.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
แผนกจัดซื้ัอและจัดจ้าง
e-mail
supawee.pim@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัด พิษณุโลก 350/9 หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055-320075
โทรสาร
055-320196
ผู้บันทึกข้อมูล
สุปวีณ์ พิมพ์โพธิ์
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น