logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ปก.ก.2กบญ.(จซ.)020D/2561
เรื่อง
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 15 รายการ ตามแผนงานก่อสร้างโครงการ คพญ.,คพจ., คขก.2,ผชฟ. ไตรมาส 1 ปี 2561
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
19,290,751.80 บาท
วันที่ประกาศ
19/02/2561
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
22/02/2561
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี
e-mail
kunlanat.kho@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
47/1 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
โทรสาร
038-455280
ผู้บันทึกข้อมูล
กุลนาถ คงสวัสดิ์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อร่างเอกสาร 020D.2561.pdf
2รายละเอียดสเปคตามที่ กฟภ. กำหนด และคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆเพิ่มเติมSpec 020D.2561.pdf
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางปปช. 020D.2561.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น