logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-M(A)-104/2562
เรื่อง
จ้างก่อสร้าง งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 22 เควี (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าปากช่อง 2 จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
ครั้งที่ 1
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
14,781,515.00 บาท
วันที่ประกาศ
27/08/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
30/08/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองสนับสนุนงานก่อสร้าง
e-mail
csd@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 200 ถ.งามวงวานศ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์
025909066
โทรสาร
025909068
ผู้บันทึกข้อมูล
โสรยา ฤกษ์ใหญ่

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1TOR 104.62.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น