logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
อร.(ปอจ.)02/2562
เรื่อง
งานปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้า ทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น DPU2000R
รายละเอียด
ดำเนินการจ้างปรับปรุงรีเลย์และระบบ CSCS ในสถานีไฟฟ้า ทดแทนผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น DPU2000R
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
51,508,618.72 บาท
วันที่ประกาศ
28/05/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
31/05/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
pattarapon.wat@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาคาร 3 ชั้น 3 200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-590-9575,0891815856
โทรสาร
02-950-9578
ผู้บันทึกข้อมูล
วีระยุทธ บัวคง

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
2ร่างประกาศประกวดราคาร่างประกาศประกวดราคา.pdf
3ใบแสดงราคากลางใบแสดงราคากลาง.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น