logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กมต.-04-2562
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. และตรวจปรับความเที่ยงตรงของมิเตอร์กรณีรับจ้างดำเนินการให้หน่วยงานเอกชนภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กฟภ. มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับงานตรวจปรับความเที่ยงตรงมิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าของ กฟภ. และตรวจปรับความเที่ยงตรงของมิเตอร์กรณีรับจ้างดำเนินการให้หน่วยงานเอกชนภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ชุดซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
6,420,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
24/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
27/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองมิเตอร์
e-mail
watcharaphol.pan@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. (662) 590-9541 โทรสาร (662) 953-0495
โทรศัพท์
02-590-5635
โทรสาร
02-590-5655
ผู้บันทึกข้อมูล
วัชรพล แพงคำฮัก

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
162097356156_25620924123928_2.zip
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น