logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562
เรื่อง
Mobile Distributed Temperature,Strain and Acoustic Sensing (DTSAS)
รายละเอียด
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
36,380,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
02/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
05/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดหาในประเทศ
e-mail
vor1724@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
200 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) อาคาร 1 ชั้น 4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-590-5314
โทรสาร
02-590-5313
ผู้บันทึกข้อมูล
วรรัตน์ ชูเวทย์

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศจัดซื้อประกาศจัดซื้อ (กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562).pdf
2สเปคสเปค (กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562).PDF
3ราคากลางราคากลาง ปปช. กฟภ.กจน.ป(ช)-065-2562.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น