logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-03/2562
เรื่อง
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม คพญ.1 (Lot 5) ช่วงถนนมนัส, ถนนพลแสน (บางส่วน), ถนนยมราช (บางส่วน), ถนนอัษฎางค์ (บางส่วน), ถนนจอมพล (บางส่วน), ถนนมหาดไทย (บางส่วน) และสรรพสิทธิ์ (บางส่วน) เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
รายละเอียด
งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (Lot 5) ช่วงถนนมนัส, ถนนพลแสน (บางส่วน), ถนนยมราช (บางส่วน), ถนนอัษฎางค์ (บางส่วน), ถนนจอมพล (บางส่วน), ถนนมหาดไทย (บางส่วน) และสรรพสิทธิ์ (บางส่วน) เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
187,419,060.00 บาท
วันที่ประกาศ
27/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
01/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
อาคาร3 ชั้น4 กองจัดการงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 200 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
0-2590-5826
โทรสาร
0-2590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ภูวิศ ตันตระกูล

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1การคำนวณราคากลางที่มาราคากลาง โคราช lot 5.pdf
2ประกาศร่าง TOR ครั้ง ที่ 1TOR lot5 (ประชาพิจารณ์รอบที่ 1).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น