logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.3 กบญ.(จซ)717/2562
เรื่อง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ งบประมาณปี พ.ศ. 2562
รายละเอียด
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตฯ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบ
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
5,926,794.20 บาท
วันที่ประกาศ
08/03/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
13/03/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว
e-mail
suputta.kon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
149 หมู่ 11 ถ.ลาดยาว-เขาชนกัน ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
โทรศัพท์
056-271497
โทรสาร
056-271877
ผู้บันทึกข้อมูล
สุพัตรา คงนิสัย

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างขอบเขต TORร่างขอบเขตของงาน TOR ลยว. ปี2562.pdf
2สเปคพัสดุสเปคผลิตภัณฑ์คอนกรีต.pdf
3เงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อเงื่อนไขทั่วไปประกอบการจัดซื้อ.pdf
4ราคากลางพัสดุราคากลางคอนกรีต ครั้งที่ 1.pdf
5ร่างประกาศเชิญชวนร่างเอกสารประกาศเชิญชวน.PDF
6ร่างเอกสารประกวดราคาร่างเอกสารประกวดราคา.PDF
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น