logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
PEA-I(EB)-008/2562
เรื่อง
จ้างสนับสนุน Facility เพื่อการปรับปรุง สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ ๓๓ kV วงจรบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา จังหวัดพังงา
รายละเอียด
จ้างสนับสนุน Facility เพื่อการปรับปรุง สายเคเบิลใต้น้ำ ระบบ ๓๓ kV วงจรบ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา จังหวัดพังงา
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
27,499,000.00 บาท
วันที่ประกาศ
30/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
03/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
e-mail
pea5466@gmail.com
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(สำนักงานใหญ่) อาคาร 3 ชั้น 2 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์
025905466
โทรสาร
025905882
ผู้บันทึกข้อมูล
กนกกาญจน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ร่างเอกสารประกวดราคาตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
2รายละเอียดและขอบเขตงานจ้าง4.รายละเอียดและขอบเขตงานจ้างTORงานFacility คอเขาV.3.pdf
3ตารางราคากลาง0. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - Copy.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น