logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)07-2562
เรื่อง
จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่าย คพจ.1 แผนงานที่ 3 พื้นที่ กฟส.อ.ปาย
รายละเอียด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่าย คพจ.1 แผนงานที่ 3 พื้นที่ กฟส.อ.ปาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,767,030.50 บาท (แปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทห้าสิบสตางค์)
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
8,767,030.50 บาท
วันที่ประกาศ
16/09/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
19/09/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
e-mail
sarawut.kon@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 208 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
0869200926
โทรสาร
ผู้บันทึกข้อมูล
สราวุธ ก้องไตรภพ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1ประกาศเชิญชวนเอกสารเชิญชวน.pdf
2เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา.pdf
3แผนผัง กม.66-7206 กม. 66-กม.72.pdf
4แผนผัง กม.72-7707 กม.72-กม.77.pdf
5แผนผัง กม.77-8208 กม.77-กม.82.pdf
6แผนผัง กม.82-8709 กม.82-กม.87.pdf
7แผนผัง กม.87-9210 กม.87-กม.92.pdf
8การติดตั้งสายเคเบิลบนลูกถ้วยการติดตั้งสายบนลูกถ้วย.PDF
9โครงสร้างระบบจำหน่าย 1 วงจรโครงสร้างระบบจำหน่าย 1 วงจร.PDF
10โครงสร้างระบบจำหน่าย 2 วงจรโครงสร้างระบบจำหน่าย 2 วงจร.PDF
11ตารางการหย่อนสายไฟตารางการหย่อนของสายไฟ.PDF
12แบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานระบบจำหน่ายแบบฟอร์มตรวจสอบมาตรฐานระบบจำหน่าย.PDF
13ราคากลางราคากลาง.pdf
14BOQ กม.62-72BOQ กม.62-72.xls
15ฺBOQ กม.72-77BOQ กม.72-77.xls
16BOQ กม.72-82BOQ กม.77-82.xls
17BOQ กม.82-87BOQ กม.82-87.xlsx
18ฺBOQ กม.87-92BOQ กม.87-92.xls
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น