logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
ชป.ต.1-กกค.(ยค.)001/2562
เรื่อง
เช่ายานพาหนะประเภทต่าง ๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานของ กฟต.1 จำนวนรวมทังสิ้น 54 คัน
รายละเอียด
1. รถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูง เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 2 คัน 2. รถแวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 13 คัน 3. รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cap ไม่ครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 11 คัน 4. รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cap พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 15 คัน 5. รถบรรทุก 1 ตัน 4 ประตู ไม่ครอบหลังคากระบท้าย เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 7 คัน 6. รถบรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบ Space Cap ไม่ครอบหลังคากระบะท้าย เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 6 คัน
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
59,012,640.00 บาท
วันที่ประกาศ
10/10/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
15/10/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี
e-mail
parinya.mal@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
86 ม.5 ต.โพไรหว่าน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์
032-598535-43 ต่อ 10173-74
โทรสาร
032-770732
ผู้บันทึกข้อมูล
ปริญญา มะลิ

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1(5) ขอบเขตของงาน TOR ปี 63.pdf
2(6) ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
3(7) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
4(8) บทนิยาม.pdf
5(9) บัญชีเอกสารส่วนที่1 (ประกวดราคาเช่า).pdf
6(10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 (ประกวดราคาเช่า).pdf
7(11) แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันซอง เช่า.pdf
8(12) วิธีกรอกหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง เช่า.pdf
9(13) แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกัน เช่า.pdf
10(13) แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกัน เช่า.pdf
11(14) ตัวอย่างวิธีกรอกหนังสือสัญญาค้ำประกัน เช่า.pdf
12(15) ใบเสนอราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
13(16) หนังสือสั่งเช่า.pdf
14RVEH-128 (62).pdf
15RVEH-131 (62).pdf
16RVEH-136 (62).pdf
17RVEH-124 (62).pdf
18RVEH-152 (62).pdf
19RVEH-143 (62).pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น