logo

รายละเอียดประกาศร่าง TOR

เลขที่ประกวดราคา
จร.-คพญ.1-31/2561
เรื่อง
งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะที่ 1 (คพญ.1) พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ Lot 2 ช่วง แจ่งกู่เฮือง ถึง แจ่งกะต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 3)
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน และก่อสร้างระบบสื่อสาร เคเบิลใยแก้วนำแสงใต้ดิน ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (คพญ.1) ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ช่วง แจ่งกู่เฮือง – แจ่งกะต๊ำ โดยดำเนินการตามแผนผังเลขที่ PJ11-A1/610054-58 จำนวน 20 แผ่น และแบบติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบเลขที่ กอบ.(อส.)-คพญ.1(Lot2)-OFC-N1-001 จำนวน 16 แผ่น
วงเงินงบประมาณเบื้องต้น
282,757,130.00 บาท
วันที่ประกาศ
09/04/2562
วันสิ้นสุดประกาศ / รับฟังคำวิจารณ์
17/04/2562
หน่วยงานผู้ประกาศร่าง TOR
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า
e-mail
psm@pea.co.th
ที่อยู่ของหน่วยงาน
กองจัดการงานระบบไฟฟ้า ชั้น 4 อาคาร 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
โทรศัพท์
02-590-5825
โทรสาร
02-590-5004
ผู้บันทึกข้อมูล
ปารณ สันทัสนะโชค

ครั้งที่คำอธิบายดาวน์โหลดลบ
1เอกสารประกวดราคา CNX lot 2 ครั้งที่ 3TOR แก้ไข 14.03.2019 rev.1 .reduce.pdf
2ที่มาราคากลางปปช+ปร.456 02.04.19.pdf
3เอกสารแนบที่มาราคากลาง1.1 ราคา คพญ. 1.2.pdf
4เอกสารแนบที่มาราคากลาง1.2 ราคา คพญ.2.2.pdf
ติดต่อเสนอแนะ:
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น